Po příjezdu ve směru od železničního přejezdu nebo autobusového nádraží na sběrný dvůr je každý povinen zastavit u kanceláře obsluhy SD, vyčkat na příchod obsluhy a předložit obsluze SD průkaz totožnosti nebo doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad, ze kterého je patrno, že se jedná o osobu s trvalým pobytem v obci Oznice nebo majitele chaty.

Obsluha SD provede kontrolu přijímaného odpadu, zda se jedná o odpad způsobilý dle provozního řádu Sběrného dvoru.

V případě, že se jedná o odpad, který není povolen na sběrném dvoře přijímat, nebude tento odpad převzat.

Sběrný dvůr nepřijímá tyto materiály: AZBEST, ETERNIT, SÁDROKARTÓN, ASFALTOVÁ LEPENKA. Tyto materiály si občané zlikvidují na vlastní náklady u firmy Technické služby s.r.o. Vsetín Bobrky.

Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi, do jakého kontejneru nebo na jaké místo má jednotlivé vytříděné složky odpadu uložit.

Následně si občan vyloží odpad na určené místo.

V případě znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve, listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.

Před odjezdem zapíše obsluha SD přijetí odpadu od občana (jméno, příjmení, adresu, číslo občanského průkazu) a vystaví občanovi potvrzení o druhu a množství přijatého odpadu (stanoví se vážením nebo odhadem).

Součástí sběrného dvora jsou i velkooobjemové kontejnery na BIOOODPAD rozmístěné přímo v obci. Mají sloužit k ukládání trávy, listí, bobků a štěpky. NIKOLIV K ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ, STROMŮ A JINÝCH ODPADŮ. Kontejner je pak rychle naplněn a musí se častěji vyvážet a především ručně třídit. VĚTVE A STROMY PROSÍME VOZTE KE ZPRACOVÁNÍ DANIELU KOVÁŘOVI, BYSTŘIČKA 103, tel. 734 684 276