Složkou komunálního odpadu je biologicky rozložitelný (komunální) odpad, ve zkratce BRKO nebo BRO. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

Co patří do směsného komunálního odpadu

popel, smetí, odpady z kuchyně, alobal, CD, celofán,fotografie a filmový materiál, vinyl, houbičky a žínky, juta, porcelán, silonky, silon, tampony, vata.

Co nepatří do směsného komunálního odpadu

vše, co lze třídit, tedy papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy, bioodpad, látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob, uhynulá zvířata. Pokud je popelnice plná tříděného odpadu, nebude vyvezena!  Prosíme Vás, před svozem nesypte do popelnice žhavý popel.

SVOZ KOMUNÁNÍHO ODPADU

Svoz probíhá každých 14 dní v úterý. Termíny naleznete v kalendáři. Po svozu odpadů si vždy popelnice ukliďte, aby nezůstávaly na místních komunikacích a na křižovatkách.

Kalendář termínů svozu komunálního odpadu

Sazba poplatku za odpady

Za rok 2022 se bude vybírat následující poplatek (splatný jednorázově v roce 2023):

Základní poplatek osoba/rok Kč

obsahuje platbu za 2 vývozy nádob na SKO

192,-Kč

Vývoz 1ks popelnice Kč

každý další vývoz 1 ks popelnice (120 l)

96,-Kč

K datu ... končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.

Způsob úhrady poplatku

  • osobně na Obecním úřadu Oznice ve dnech pondělí a středa
  • přes bankovní účet Obecního úřadu Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol je číslo domu poplatníka

Popelnice - nádoby na směsný komunální odpad

jsou pro občany obce Oznice k pronajmutí zdarma.